Adatkezelési Tájékoztató

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást.


ADATKEZELŐ

Az adatok kezelője a Proactive Solution Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-217198
Adószám: 27541737-2-13
Székhely: 2094 Nagykovácsi, Szeles utca 28b.
E-mail cím: hello@luxuryglass.hu
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


A KEZELT ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE

A weboldalon megrendelést leadó következő adatait kezeljük a megrendelés teljesítése érdekében:

vezetéknév
keresztnév
telefonszám
e-mail cím

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A személyes adatok kezelésének célja:

-megrendelések teljesítése (számla kibocsátása, megrendelések kiszállítása);
-a felhasználóval való kapcsolattartás
-a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;


AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM

A megrendelések során rögzített adatok a megrendelés teljesítése, a termékek átvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül törlésre kerülnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 (tíz) munkanapon belül törli. Ezt az igényt a hello@luxuryglass.hu e-mail címre jelezheti.


AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki. Kivételt képez, hogy a megrendelés során megadott adatokat a Proactive Solution Kft. szállító partnerének adja át a kiszállítás teljesítése érdekében. Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.


AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JOGALAPJA ÉS A FELHASZNÁLÓ JOGAI

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a hello@luxuryglass.hu e-mail címen, ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. Az adatkezeléssel érintett személyeknek az alábbi jogaik vannak: Tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelő köteles információt adni az adatkezelés lényeges szempontjairól. Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik. Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett más legyen kezelve. Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400 URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.h

Scroll to Top